Get Pashto font | PDF version

د شگحگو نؤيواليگ ورحگيگ په اؤه د "افغانستان د شگحگو انقلابي جمعيت" اعلاميه

د شگحگو اّزادي يوازيگ د دموكراسة پر بنستگ ولاؤ سكيولاريزم په منحگ ته راتللو تر لاسه كيداى شي او بس!

افغانستان په تيرو ٢٥ كالو كيگ لومؤى د روسي شگكيلاك كگرو او د هغوي د پرچمي او خلقي حگنحگيري سپيو تر پشگو لانديگ وحگپل شو او د كگوأاكگي دولت تر راپرحگيدلو وروسته په ١٣٧١ كيگ، د وينو او خيانت تنظيمي امارت، زمونإ د ولس پر روح او بدن بانديگ د ناسور داغونه كيشگودل. او وروسته له خگلورو كالو چيگ بنستگپال تبهكاران د خپل د أاره أك زورزياتي په يو لاس كولو و نه توانيدل، بهرنيو اربابانو ييگ خپل ذخيره حگواك، طالبان رامنحگ ته كؤل چيگ د دغيگ سيميگ په نر او شگحگيگ بانديگ د ليوني أوله خروؤيتوب له امله نه يوازيگ د افغانستان، چيگ د نؤة په تاريخ كيگ شرموونكى داغ وشميرل شو. سربيره پر ديگ چيگ طالبي حگناورو پر افغانستان بانديگ د هديريگ په خگير د چوپتيا تگغر خپور كؤ خو كله چيگ ييگ د القاعديگ په ملاتؤ د خپلو امريكايي جوؤوونكو په وؤ انديگ ياغيتوب وشگود، د سپتمبر يوولسميگ نيتگيگ تر پيشگيگ وروسته ييگ منحگنى پيؤة ايز امارت د بنگكة په شان راوغورحگيده؛ لاكن د هغوي پوحگي حگواك أير زيان و نه ليد، خو د ديگ پر حگاى زمونإ د ٣٠٠٠ بيگ كگناه هيوادوالو وينيگ پر حگمكيگ وبهيدليگ. د طالبانو د ؤنكگيدو وروسته سياسي واكمني د امريكا او متحدانو له خوا د "شمال تگلواليگ" تبهكارانو ته وسپارل شوه چيگ په كراتو د شگحگو ضد، د بشر د حقونو ضد، ويني تويوونكي او بيگ ناموسه دي او د بي ٥٢ تر سيوري لانديگ د ديگ سيميگ فاتحان ونومول شول.

د "شمال تگلواليگ" په ١٣٧١– ١٣٧٥ كلونو كيگ خپله ازموينه وركؤيگ وه. د هغوي په اؤه همدومره بس دى وويل شي چيگ د افغانستان د تاريخ تر تگولو توريگ دوريگ كيگ د دوي قساوت او رذالت دومره زيات و چيگ زمونإ خلكو د روسيگ شگكيلاك كگرو او د هغوي د سيمه ايزو نوكرانو بمباري او تگول وژنيگ او خونؤى اختناق هير كؤ. له ديگ امله د حيرانتيا خبره نه ده چيگ د لنأمهالي او انتقالي دولت له جوؤشگت او د جمهوري رياست د تگاكنو سره سره بيا هم ثبات، امنيت او د هيواد د اقتصادي بيا رغونيگ نشگه نه شگكاري، حگكه چيگ سپي د كله پز پر حگاي كشگيناستلي دي، حگكه چيگ د "شمالي تگلواليگ" بانأونه د جنايتونو سر ته رسولو او د هيروئينو له سوداكگرة پرته ژوندي پاتيگ كيدلاى نشي.

د روان ويجاؤ وضعيت دوام موندل او په افغانستان كيگ د "شمالي تگلواليگ" له تروريستانو خگخه د لويديحگ ملاتؤ د ديگ خبريگ پخلى كوي چيگ امريكا او متحدان ييگ د بشر د حقونو ارزشگتونو او د شگحگو حقونو ته پاملرنه نه كوي او يوازيگ خپليگ سياسي او اقتصادي كگتگيگ په پام كيگ نيسي.

زمونإ خلكو او په تيره بيا شگحگو د جمهوري رياست د تگول تگاكنو په لؤ كيگ د بنستگپالو د كگواشگ سربيره په خپل پراخ كگأون او زؤورتيا په حيرانوونكي أول د جنكگسالارانو خگخه خپله بي پايه كركه او له اّزادة او دموكراسة سره خپله مينه وشگودله.

زمونإ شگحگو او نارينه دومره وخت وموند چيگ كرزي ته په رايگ وركولو سره په واقعيت كيگ د خپلو بچيانو وژونكو، په اويا كلنو ميندو او اوه كلنو لونگو تيري كوونكو، د هيواد ورانوونكو، د ملي پانكگو او تاريخي اّثارو لوتگوونكو او د هيروئين مذهبي مافيا بانديگ لاؤيگ تو كؤي.

خو له بده مرغه شگاغلي كرزي د خلكو اعتماد تر پشگو لانديگ كؤ او د هغوي د رايو درنشگت ييگ و نه كؤ. پر سياف، رباني، خليلي، اسماعيل، أاكترعبدالله، ضيا مسعود، دوستم او نورو جنكگسالارانو بانديگ أأه لكگولو او كابينيگ كيگ د خگو شگكاره بنستگپالو شگحگو په نصب كولو سره ييگ د خلكو په رايو ملنأيگ ووهليگ او د تگاكنو په وخت كيگ ، د خپلو ژمنو پر خلاف ييگ ائتلافي او مصلحتي دولت جوؤ كؤ. د "شمالي تگلواليگ" جنايتكارانو بانديگ د شگاغلي كرزي د لورينيگ له امله د أاكتر عبدالرحمن او محصلانو وژونكي، د حيدري وژونكى (لوچك جيحون)، هغه ناولو بيگ ناموسانو چيگ د تنكة پيغليگ رحيميگ پر عفت ييگ تيرى وكؤ او دغه أول په سلكگونو نور بدذاتان د "شمالي تگلواليگ" د ملاتؤ په سيوري كيگ په اّرام فكر او كبر او دبدبيگ د كابل او نورو ولايتونو په سؤكونو كيگ چكريگ وهي.

په ديگ وروستيو ورحگو كيگ لا له كگلبديني او طالبي خاينانو سره د حكومت د رسمي او أاكگيزيگ جوؤجاؤي اّوازيگ هم خپريگ شوي دي. كه شگاغلى كرزى فكر كوي چيگ زمونإ د خلكو له أيرو ناولو دشگمنانو سره دغه شان معامليگ د په اصطلاح ملي وحدت او دغه شان نورو شيانو په جامو كيگ راونغاؤي، أيره كلكه تيروتنه كوي. د ملي وحدت تامينول يوازيگ او يوازيگ له دغو فاشيستو بنستگپالانو خگخه په ليريگ ساتلو كيگ تر لاسه كيداى شي. هغه وحدت چيگ د خلكو په وينو لؤلي لاسونه پكشگيگ ونأه ولري، ملي وحدت نه بلكيگ خاينانه او دقيقا ملي ضد وحدت به وي.

كه بنستگپالان د هغو بيگ شميره خيانتونو او جنايتونو له امله چيگ سرته ييگ رسولي دي د محاكميگ ميز ته و نه كاإل شي، د هغوي توپ او تگوپكونه راتگول نشي او په تيره بيا هغه بليونونه أالر ييگ چيگ وهلي دي، ور خگخه وا نه خيستل شي په اصل كيگ هيخگ كار هم تر سره شوى نه دى او دغه تبهكاران به وتوانيإي چيگ د خپلو بيگ شميرو پيسو په زور د پارلماني تگاكنو په ترخگ كيگ په هر أول رذالت، ترور، توطئيگ او تقلب لاس پوريگ كؤي. پارلماني تگاكنيگ په داسيگ هيواد كيگ چيگ د "شمالي تگلواليگ" د مافيا په منكگولو كيگ بند دى، سراب او د خندا أكه لوبه ده او د خلكو پر ژوند او د هغوي د پخوانيو تگپونو په جوؤولو به هيخگ اغيز و نه لري او جنكگسالاران به، چيگ لاهم په أيريگ بيگ شرمة حگان "رهبران او جهادي قومندانان" بولي، د پخوا په شان د مراد پر خره سپاره پاتيگ شي.

په ديگ وروستيو كيگ "د بشر د حقونو خپلواك كميسيون" د ثور له كودتا خگخه نيوليگ د طالبانو تر دؤيگ وؤيگ كيدو پوريگ د جنكگي جرايمو او د بشر پر حقونو تيري كوونكو جرمونو خگخه أك سند خپور كؤى دى. كه دغه سند له غرض او مرض خگخه پاك او د خلكو د حق غوشگتونكو او زؤه دردوونكو چيغو پر بنستگ جوؤ شوى واى بايد تگول جنايتكاران ييگ د هغوي د قربانيانو له ژبيگ معرفي كؤى واى. خو په دغه مصلحتي او بيگ لكة سند كيگ د يوه فسادسالار او جنايتكار نوم هم اخيستل شوى نه دى. مونإ په غوخگه توكگه په ديگ باور يو چيگ كه جنايتكاره خاينان پرته له حگنأه تعقيب او سزا ته ونه رسيإي، او د هغوي نومونه د هيواد هوايي أكگرونو او بندرونو ته د ممنوع الخروج په توكگه اعلام نشي، د دغه سند خپرول به له تيرايستنيگ او د خلكو په ستركگو كيگ له خاورو شيندلو پرته بله مانا و نه لري. زمونإ د خلكو غوخگ اكثريت چيگ پ ه تيرو ٢٥ كلونو كيگ ييگ أير كؤاونه او حگوريدنيگ زغملي دي، د خلق او پرچم او د جهادي بنستگپالو او طالبانو د بانأونو د رهبرانو او مسوولانو له محاكميگ او اشدو مجازاتو خگخه پرته په بل خگيز نه قانع كيإي.

"د افغانستان د شگحگو انقلابي جمعيت" په كراتو په أاكگه كؤيگ ده چيگ د خلق او پرچم، "شمالي تگلواليگ" او د طالبانو رهبران د هغو جنايتونو او ملي پانكگو د لوتگلو له امله چيگ تر سره كؤي ييگ دي، يوازيگ په نؤيوالو محكمو كيگ د جنكگي جنايتكارانو تر خگنكگ د كشگيناستلو وؤ دي او نه هم هيخگكله په افغانستان كيگ د وزارت، سفارت او رياست پر چوكيو بانديگ د خيتگيگ اچولو.

مونإ د ديگ تر خگنكگ چيگ د شگحگو نؤيواله ورحگ د افغانستان او نورو هيوادونو حگوريدلو او اّزادي غوشگتونكو شگحگو ته مباركي وايو، په ديگ باور ياستو چيگ زمونإ د غم لؤلي هيواد د شگحگو او نارينه له پاره تر تگولو نيكمرغه ورحگ د سكيولاريزم پر بنستگ د دموكراسى رامنحگ ته كيدلو ورحگ يعنيگ له دين خگخه د بنستگپالو د ناوؤه كگتگيگ اخيستنيگ د لاس لنأيدلو ورحگ ده. او يوازيگ په هغه وخت كيگ به د شگحگو د نؤيواليگ ورحگيگ لمانحگل واقعي او له برمه أكه مانا تر لاسه كؤي. مونإ تگولو هغو كسانو ته په كلكه لاس وركوو چيگ هغيگ ورحگ ته د رسيدلو او "په خپلو وينو او هأوكو" د خپل كگران هيواد د جوؤولو له پاره د هر أول بنستگپالو بانأونو او د هغوي د ولينعمتانو پر ضد د غوخگيگ مبارزيگ په ترخگ كيگ، ويريگ او زؤه نازؤه كيدلو او محافظه كارة ته لار نه وركوي.

د افغانستان د شگحگو انقلابي جمعيت (راوا)

د ١٣٨٣ د كب ٢٠ (د ٢٠٠٥ د مارچ ١٠)
كابلItaliano | English | فارسی | Català | Español | Français | Deutschپه کابل کی د ښځو نړیوالی ورځی په اړوند د "راوا" د غونډی عکسونه
[لومری مخ] [«راوا» د نری په مطبوعاتو کی] [صفحات فارسي]