اعلاميه «جمعيت انقلابي زنان افغانستان» به مناسبت سياهروز فاجعه هشتم ثور (۸ ثور ۱۳۸۵ - ۲۸ اپريل ۲۰۰۶)


هشتـم ثـور،
ماتم مردم ـ شادﻯ بنيادگرايان!۱۴ سال از سياهروز ۸ ثور ميگذرد اما ملت ما روزتا روز عميقتر در غل و زنجير هاﻯ عاملان رنج و ماتم و ويراني فشرده ميشوند. هنوز هم خاينان و وطنفروشان و تاريک انديشان بر سرنوشت ملت حاکم اند و کشور ما مغروق فاجعه هاست. آقاي کرزﯼ و حاميان جهاني‌اش که سالها روي بنيادگرايان سرمايه گذاري کرده اند، امروز پست هاي کليدي در حکومت و قضا و پارلمان را به بدنام ترين و خون آشامترين عناصر سپرده و با گذشت هر روز اين حلقه خاينان وسيعتر شده ميرود. فاجعه آفرينان ۸ ثور بجاﯼ تحت تعقيب قرار گرفتن، آنقدر در کشور دست باز دارند که با وقاحت تمام از طريق ولسي جرگه اين روز نحس را رخصتي عمومي اعلام کرده و بدينترتيب يکبار ديگر به ريش ملتي خنديدند که اکثريت قاطعش بر اساس تحقيق سازمانهاي جهاني و ملي حقوق بشر، خواستار محاکمه و مجازات خاينان ملي مذکور اند.

اگر در آغاز رويکار آورده شدن دولت کرزﯼ مردم ما اميد تغييرات مثبت هرچند ناچيز در زندگي شانرا داشتند، امروز اما سياست هاي ضد مردمي حکام و باداران خارجي شان چهره اصلي و ضد مردمي دولت را به روشني تمام به نمايش گذاشته و این اميد را به ياس و انزجار مبدل نموده است. آقاي کرزي و مشاوران داخلی و خارجی‌اش بي‌پرده نشان دادند که حاضر اند با پليدترين افراد و احزاب، که حال ماسک قلابي دموکراسي را هم به چهره هاي کثيف شان کشيده اند، دست دوستي دهند و تا جايي پيش رفتند که طالبان و باند تيزاب پاش و تروريست گلبدين را نيز در قدرت شريک نمود و بدينصورت عملاً هيچ گروه و عنصر ستمکار و خايني بيرون از ماشين قدرت نمانده است. آقاﯼ کرزي اینگونه خاين نوازي ها را «وحدت ملي» مي‌نامد اما براي مردم ما جز به لجن کشيدن وحدت مفهومي ندارند.

به ادامه انتخابات مضحک و پر از تقلب که حدود ۸۰% کرسي هاي پارلمان به دشمنان درجه يک مردم ما سپرده شد، و حال کابينه‌اي قرار است بر مردم ما تحميل گردد حاوي عناصر جنايتکار، مرتجع، سازشکار و بيگانه با رنج هاي مردم. همانگونه که قابل پيشبيني بود، آقاي کرزي و کابينه‌اش به جانيان خاين تکيه کردند و جنگ سالاران و هيروئين سالاران در پارلمان هم اعتماد شانرا بر آنان اعلام داشتند. اين براي کرزﯼ و همکارانش مايه افتخار نه بلکه شرم و سرافکندگي است.

جريانات جاري چهار سال اخير در کشور نگونبخت اين درس را به ملت ما داده است که براي رهايي از شر کرکساني چون سياف، قانوني، محقق، رباني، اسماعيل، دوستم، خليلي، مجددي و پادوان حقير خلقي و پرچمي و مداخله کشورهای بیگانه چاره‌اي نخواهند داشت مگر اينکه به دور تشکل هاﯼ آزاديخواه و دموکرات متحد شده و با نيروﯼ توفان آساﯼ خويش جنايتکاران جنايت پيشه‌ﯼ مذهبي را از قدرت به زير کشند. هيچ قدرت اهريمني را ياراﯼ ايستادگي دوامدار در مقابل نيروﯼ توده ها نيست.

«جمعيت انقلابي زنان افغانستان» (راوا) مکرراً اعلام داشته است که آزادي و رستگاري مردم ما تنها بدست خود شان ميتواند تحقق يابد و هيچ نيروي بيگانه پرست و قدرت خارجي نميتواند و نميخواهد پيام آور صلح و امنيت در کشور ما گردد. بايد دريادلانه و بدور از سازشکاري و محافظه‌کارﯼ به اين پيکار بزرگ تن درداد. اين معيار اصلي تبارز جديت و صداقت هر گروه و شخصيت مدعي وطندوستي و آزاديخواهي است و بس.

خوشا و زودا قيام بنيادگرا سوز مردم ما!
نفرين و مرگ بر سازشکاران و بيگانه پرستان!
زنده با آزادﯼ، دموکراسي و عدالت اجتماعي!

جمعيت انقلابی زنان افغانستان (راوا)

۸ ثور ۱۳۸۵ - ۲۸ اپريل ۲۰۰۶

English | Português | Italiano | 日本語 | Deutsch | Danish[Home Page] [راوا در مطبوعات] [کتابهايي در باره راوا] [ساير اسناد راوا] [صفحات فارسي]