جمعیت انقلابی زنان افغانستان, October 22, 2012


نگذاریم موسسات تعلیمی را با نامگذاری های خاینانه، آلوده سازند

جوانان وطندوست و مدافع مردم نگونبخت ما باید بدانند که این حرکت ولو کوچک، میتواند تمرینی برای مبارزات دشوار و بزرگتر فردا علیه وطنفروشان و خاینان ملی به شمار رود.

دولت فاسد و حامی جنایتکاران و خاینان ملی کرزی به ادامه ستایش و بزرگداشت از قاتلان ملت، بازهم نام برهان‌الدین ربانی یکی از برباد دهندگان افغانستان را بر یک موسسه تعلیمی و جاده‌ای در پایتخت گذاشت. اما خوشبختانه این بار جوانان آگاه و به جان رسیده، در برابر این عمل بیشرمانه، برخاستند و بیش از سه هفته میگذرد که با اعتراضات گسترده شان دولت خاین، پارلمان اراذل و دستگاه ستمکاران را درمانده ساخته اند.

اگر مردم ما در گذشته وقتی دولت‌های مستبد و میهنفروش اماکنی را در کابل و ولایات به نام‌های کریه جلادانی چون مزاری، مسعود، طره باز خان، عطامحمد، عبدالحق، عبدالصبور فرید و غیره نامگذاری کردند، به اعتراض شدید و خیزش متوسل میشدند، دیگر هیچ خاینی جرئت نمیکرد با توهین بر ملتی، جسورانه قاتلان را به این صورت مورد عنایت قرار دهد.

تظاهرات محصلان پوهنتون تعلیم و تربیه
تظاهرات محصلان پوهنتون تعلیم و تربیه

مخروبه‌های کابل
مخروبه‌های کابل. حدود ٩٠ درصد شهر کابل در جریان سگ جنگی‌های ( http://www.rawa.org/temp/runews/rawagallery.php?mghash=dc96d38caecd6694eb17fc894bb73212&mggal=4 )تنظیمی‌ ویران گردید.
برای دریافت تمامی تصاویر کلیک کنید ( http://www.rawa.org/gallery.html )

خوشبختانه اکثریت جوانان ما در پوهنتون تعلیم و تربیه یک صدا میگویند درس خواندن در جایی که نام یک جنایتکار پلید را برخود دارد برای شان ننگ تلقی میگردد، هرگز اجازه نمیدهند دولت آدمکشان به این هدف خاینانه‌اش برسد و تا آخر مقابل این تصمیم ایستادگی خواهند کرد. نیروهای امنیتی که عمدتا به وسیله جلادان جمعیتی و شورای نظاری قومانده میشوند، بر جوانانی که یک خواست انسانی را بصورت مسالمت آمیز مطرح میکردند یورش برده تعدادی را زخمی و عده‌ای را هم دستگیر کردند. این حرکت فاشیستی موج بیشتری از خشم و کینه جوانان را برانگیخت.

جوانان وطندوست و مدافع مردم نگونبخت ما باید بدانند که این حرکت ولو کوچک، میتواند تمرینی برای مبارزات دشوار و بزرگتر فردا علیه وطنفروشان و خاینان ملی به شمار رود. اینان نباید مرعوب زورگویان شده و تا آخر به مقاومت ادامه دهند. محصلان باید از جوانان رشید و مبارز ایران و عرب و سایر کشورها بیاموزند که در برابر مستبد ترین رژیم‌ها میایستند وبا قبول شکنجه و بند و زندان و تا سرحد نثار خون پاک شان پیش میروند چنانچه مجید توکلی، قهرمان جنبش محصلی ایران با سخنرانی پرشور و شجاعانه‌اش در صحن پوهنتون رژیم ددمنش آخندی را به لرزه انداخت و اینک سه سال است که کشتارگاه رژیم را نیز به میدان مبارزه و مقاومت مبدل نموده است. و یا از یوسف رشیدی بیاموزند که در جریان سخنرانی احمدی نژاد جلاد برای محصلین، با بلند کردن پلاکارتی که رویش نوشته بود «رئیس جمهور فاشیست پلی تکنیک جای تو نیست!» برای او رسوایی به بار آورد و از چند سال است که تسلیم ناپذیر در دخمه‌های رژیم قرون وسطایی احمدی نژاد – خامنهای بسر میبرد. محصلین آگاه و آزادیخواهی چون ندا آغا سلطان، محمد مختاری و صانع ژاله در جریان خیزش‌های روشنفکری جان‌های خود را فدا نمودند.

موسسات تعلیمی افغانستان همیشه خاستگاه افکار مترقی و وطندوستانه بوده است. جنبش پرافتخار مشروطه افغانستان که صفحه درخشانی ازتاریخ وطن ما را به خود اختصاص داده، یکی از نمونه‌های این حرکت‌ها میباشد. باید جوانان وطندوست ما در برابر این همه وطنفروشی، خیانت، مزدوری، چپاولگری و زورگویی حاکمان نوکر بیگانه آرام ننشینند و بازی‌های نفرت انگیز شان را درادارات تعلیمی با ناکامی مواجه سازند. باید مراکز آموزشی را از گند ارتجاع و بنیادگرایی منزه نگهداشت. این در صورتی ممکن است که محصلین از این آگاهی برخوردار گردند که در دام اسارتبار و خاینانه دولت پوشالی و گروه‌های آدمکش، سیاه اندیش بنیادگرا اسیر نگردند که میخواهند با راه انداختن نفاق ملیتی، زبانی، قومی، مذهبی و ... ملت را به جان هم انداخته خود از آن سود برند.

دولت فاسد و جنگسالار کرزی پوهنتونی را به یاد یک جنایتکار خاین نام می‌گذارد اما در پاکستانی که رژیم مستبدش استاد و بانی مرتجعان و خاینان وطن ماست، با آنهم پوهنتونی را بنام دختر شریف ملالی یوسفزی مسما می‌کنند. با این مقایسه می‌شود درک کرد که دولت جهادی- مافیایی کرزی بسیار بنیادگرزده تر و کثیفتر از دولت پاکستان و امثالش نیز است.

خاینان ملی که امروز زیر پرچم باداران امریکایی و ناتوی شان بر ملت حاکم اند، میتوانند هرجایی را خواسته باشند به نام قهرمانان بربادی و جهالت و مزدوری مسمی سازند و به ملت توهین روا دارند، اما دور نخواهد بود روزی که اینان با قهرمانان کاذب شان به زباله دان تاریخ سپرده شوند. آن وقت این نوع اهانت‌ها همانند نامگذاری‌های دوران میهنفروشان خلقی و پرچمی فراموش خواهد شد.

اگر مردم و بخصوص جوانان ما نقش وطنپرستانه شان را شجاعانه ادا نموده مثل محصلان پوهنتون تعلیم و تربیه بر خواست بر حق شان تا به آخر پافشاری نمایند، پولیس و اردوی دولت مزدور هم تاب مقاومت در برابر اینان را نداشته، مجبور به عقب نشینی خواهند شد.

جوانان گرامی، به اعتراضات تان ادامه دهید، اکثریت قاطع مردم درد دیده تمامی ملیت‌های کشور که داغ جنایت این جلادان را به سینه دارند با شما اند.

درود بر جوانان بیدار و ضد ارتجاع پوهنتون تعلیم و تربیه!

جمعیت انقلابی زنان افغانستان

١عقرب ١٣٩١ – ٢٢ اکتوبر ۲۰۱۲

URL for news «نگذاریم موسسات تعلیمی را با نامگذاری های خاینانه، آلوده سازند»