اصول‌ تدریس‌
در مكاتب‌ «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا)Education is Power


ما شاگردان‌ خود را می‌‌آموزانیم‌

درك‌ این‌ اصول‌ و ارزش‌های‌ بنیادی‌ را كه‌:

- همه‌ باید بدون‌ در نظر داشت‌ لسان‌، مذهب‌، جنس، نژاد، رنگ‌ و غیره‌، تمامی‌ انسانها را محترم‌ شمارند.
ـ بین‌ انسانها هیچ‌ تفاوتی‌ وجود ندارد و هیچ‌ انسانی‌ بنابر رنگ‌، لسان‌، مذهب، جنس‌ و یا نژاد بر انسان‌ دیگری‌ برتری‌ ندارد.
ـ تمام‌ انسانها مجبور به‌ یكسان‌ اندیشیدن‌ و یا زیستن‌ نیستند.
ـ به‌ سود جامعه‌ است‌ تا همه‌ انسانها در صلح‌ و تفاهم‌ و همآهنگی‌ بسر برند.

تحمل‌ مذهبی‌:

- تمام‌ ادیان‌ و پیروان‌ آنان‌ را احترام‌ كنید.
ـ بدانید كه‌ پیروان‌ همه‌ ادیان‌ می‌توانند در صلح‌ و همآهنگی‌ و همسازی‌ بسر برند.
ـ علیه‌ پیروان‌ سایر فرقه‌های‌ مذهبی‌ تبعیص قایل‌ نشوید.
ـ بدانید كه‌ مذهب‌ یك‌ مسئله‌ شخصی‌ بوده‌ كه‌ نمیتوان‌ آنرا بر دیگری‌ تحمیل‌ كرد، و نباید گذاشت‌ كه‌ احدی‌ از آن‌، بخاطر هر هدفی‌ كه‌ باشد، سوءاستفاده‌ كند. مذهب‌ باید از سیاست‌ جدا نگهداشته‌ شود.

تحمل‌ قومی‌ و نژادی‌:

ـ به‌ تمامی‌ ملیت‌ها و گروه‌ های‌ قومی‌ ساكن‌ افغانستان‌ احترام‌ ورزید. افغانستان خانه مشترک همه‌ی ماست.
ـ هیچ گروه‌ قومی‌ بر سایر گروه‌ ها برتری‌ ندارد و به‌ هیچ‌ كس‌ نباید اجازه‌ داد تا دیگران‌ را به‌ دیده‌ء تحقیر نگرد.
ـ احترام‌ گزاردن‌ به‌ هر یك‌ از زبان‌ ها به‌ معنی‌ احترام‌ گزاردن‌ به‌ فرهنگ‌ آنانی‌ است‌ كه‌ در شهرها و مناطق‌ مختلف‌ بسر می‌ برند.
ـ از تفرقه‌ و اختلافات‌ قومی‌ و آن‌ گونه‌ درگیری‌ هایی‌ كه‌ متاسفانه‌ امروز به‌ اوج‌ خود رسیده‌ اند جلوگیری‌ كنید زیرا این شیوه از سوی‌ بنیادگرایان‌ جانی‌ بخاطر اهداف سیاسی شان‌ دامن زده میشود.

تحمل‌ جنسی‌:

- خلاف‌ عقیده‌ بنیادگرایان‌ كه‌ با زنان‌ همچون‌ حیوانات‌ رفتار كرده‌ آنانرا ناقص‌العقل‌ می‌نامند، هیچ‌ انسانی‌ بخاطر جنسیت‌ از دیگری‌ بهتر نیست‌.
ـ از هر گونه‌ رفتاری‌ كه‌ مروج‌ تبعیص جنسی‌ باشد احتراز كنید.
ـ آن‌ اسطوره‌ ها، افسانه‌ها و شعرهای‌ كهنه‌یی‌ را كه‌ با دلایل‌ مذهبی‌، سنتی‌ یا فرهنگی‌ آلوده‌ شده‌، زنان‌ را ناتوان‌ و نابرابر با مردان‌ ترسیم‌ می‌كنند از اعتبار ساقط‌ سازید.

معلولین‌:

ـ همه‌ انسان‌ هایی‌ را كه‌ چه‌ از لحاظ‌ فزیكی‌، ذهنی‌ و یا عاطفی‌ معیوب‌ اند محترم‌ شمارید.
ـ با معلولین‌ رابطه‌ نیك‌ و احسنه‌ را تشویق‌ كرده‌ اشتغال‌ آنان‌ را در جامعه‌ تشویق‌ كنید.
ـ به‌ حق‌ تمامی‌ اطفال‌ بخاطر زندگی‌ در هماهنگی‌ و همسازی‌ احترام‌ گزارده‌ و آنرا ترویج‌ و تشویق‌ كنید.

حساسیت‌ در رابطه‌ با محیط‌ زیست‌:

ـ كره‌ زمین‌ را با تمامی‌ ثروتش‌ حفاظت‌ كنید.
ـ از استفاده‌ مواد و اشیایی‌ كه‌ محیط‌ زیست‌ را آلوده‌ می‌سازند خودداری‌ كنید.
ـ بیاموزانید كه‌ حیوانات‌ حق‌ دارند تا زندگی‌ كنند و از كشتار و شکنجه شهوانی‌ آنان‌ احتراز ورزید؛ و آنان‌ را جز به‌ خاطر غذا نكشید.
- حیواناتی‌ را كه‌ در معرض خطر قرار داشته‌ و یا نسل‌ شان‌ در حال‌ نابودی‌ اند حفاظت‌ كنید.
- درخت‌ ها و جنگلات‌ را محافظت‌ كنید و آب‌ و هوا را آلوده‌ نسازید.
ـ استقرار فرهنگ‌ صلح‌ و آرامش‌ امكان‌ ندارد مگر اینكه‌ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ ترویج‌ و تشویق‌ گردد.

خشونت‌:

ـ از رفتار زشت‌ و خشن‌ با انسانها و یا حیوانات‌ خودداری‌ كنید.
ـ دلایل‌ خشم‌ و عصبانیت‌ را درك‌ كنید و فعالانه‌ بخاطر كاهش‌ آنها تلاش‌ ورزید.
ـ هرگز به‌ كسی‌ كه‌ قصد زیان‌ رساندن‌ به‌ شما را ندارد زیان‌ نرسانید.
ـ كشتار و اعدام‌ انسان‌ها را غیرقابل‌ قبول‌ و ظالمانه‌ تلقی‌ كنید.
ـ از كلمات‌، برنامه‌ ها، سامان‌ بازی، تفریحات‌ و فلم‌هایی‌ كه‌ در آنها خشم‌ و خشونت‌ تشویق‌ گردیده‌ و با شكوه‌ جلوه‌ داده‌ شده‌ اند خودداری‌ كنید.
ـ این‌ فهم‌ كه‌ خشم‌ و توسل‌ به‌ خشونت‌ اولین‌ و یگانه‌ راه‌ حل‌ مسایل‌ نیستند را ترویج‌ دهید.

ارزش‌های‌ بنیادی‌ زندگی‌:

ـ تشویق‌ احترام‌ گزاردن‌ به‌ ارزش‌ زندگی‌ سعی برای عملی ساختن آن.
ـ صداقت‌، بزرگواری‌، سادگی‌، وحدت‌، عشق‌، شكیبایی‌، احساس‌ مسئولیت‌، خوشحالی‌، احترام‌ و كمك‌ به‌ دیگران‌ از جمله‌ آن‌ ارزش‌های‌ زندگی‌ اند كه‌ باید توسط‌ هر یك‌ در زندگی‌ روزمره‌ رعایت‌ گردند.
ـ به‌ فهم‌ و درك‌ افكار و نظرات‌ دیگران شور و شوق داشته این شیوه را تشویق کنید‌.
- به ورزش کردن عادت کنید و نقش حیاتی آنرا درک کنید.

ارزش‌های‌ خانواده‌:

ـ تشویق‌ به‌ احترام‌ گزاردن‌ به‌ خانواده‌ی‌ خود و خانواده‌ی‌ دیگران‌.
ـ این‌ فهم‌ و شعور را كه‌ همه‌، بدون‌ در نظر داشت‌ اینكه‌ در كجا بسر می‌ برند (ده‌، شهر یا كشور ما‌)، بخشی‌ از خانواده‌ بزرگی‌ اند كه‌ ما همه‌ به‌ آن‌ تعلق‌ داریم‌ تشویق‌ كرده‌ مروج‌ سازید.
ـ به‌ عقل‌ و دانش‌ و كرامت‌ بزرگان‌ هر فامیل‌ احترام‌ گزارید.

ارزش‌های‌ تعاون‌ و همكاری‌:

ـ گوش‌ فرا دادن‌ به‌ نظرات‌ دیگران‌ را تشویق‌ كنید.
ـ به‌ كار جمعی‌ احترام‌ گزارده‌ و به‌ خاطر كامیابی‌ اهداف‌ عمومی‌ تمركز دهید.
- در فعالیت‌های‌ دیگران‌ سهم‌ گیرید و دیگران‌ را در فعالیت‌ های‌ خویش‌ سهیم‌ گردانید.
- از تصمیم‌گیری‌ های‌ یك‌ جانبه‌ و از تحمیل‌ اراده‌ خویش‌ بر اكثریت‌ احتراز كنید.
ـ به‌ خود اجازه‌ تصمیم‌ گیری‌ فردی‌ ندهید و آن‌ تصامیم‌ را بر دیگران‌ تحمیل‌ نكنید.

ارزش‌های‌ آزادی‌:

ـ احترام‌ گزاردن‌ به‌ وجود اختلاف‌ میان‌ انسان‌ ها و اینكه‌ همه‌ انسان‌ ها لازم نیست یكسان‌ باندیشند.
ـ از قضاوت‌ قبل‌ از وقت‌ خودداری‌ كنید.
- از هر آن‌ چیزی‌ كه‌ ارزش‌ های‌ انسانی‌ را لطمه‌ می‌زند و یا به‌ تحقیر می‌گیرد خودارای‌ كنید.
ـ به‌ آزادی‌ اندیشه‌ احترام‌ گزارید و از تحمیل‌ خودسرانه‌ افكار خویش‌ بر دیگران‌ احتراز كنید.
ـ به‌ آزادی‌ همه‌ انسان‌ ها در هر گوشه دنیا احترام‌ ورزید.
ـ و آزادی‌ تنها زمانی‌ معنی‌ واقعی‌ دارد كه‌ توام‌ با عدالت‌ و دموكراسی‌ باشد.
ـ این‌ ایده‌ را كه‌ آزادی‌ بدون‌ عدالت‌ وجود ندارد آموزش‌ دهید.

حقوق‌ فردی‌:

ـ درك‌ و فهم‌ حقوق‌ خویش‌ را تشویق‌ و ترغیب‌ كنید.
ـ حقوق‌ بشر را درك‌ كرده‌ به‌ آن‌ احترام‌ گزارید.
- برای کسب حقوق فردی تان همیشه تلاش کنید.

ارزش‌ های‌ صلح‌:

- كار و تلاش‌ به‌ خاطر صلح‌ جهانی‌ را تشویق‌ كنید و صلح‌ را بر نزاع‌ و درگیری‌ مقدم‌ شمارید.
- عشق‌ به‌ نوع‌ بشر را پرورش‌ داده‌ عملی‌ سازید.
- صلح‌ را با آموختن‌ فرهنگ‌ سایر كشورها ترغیب‌ كنید و بیاموزید كه‌ زندگی‌ در صلح‌ و هماهنگی‌ و همسازی‌ یگانه‌ راه‌ درست‌ انسان‌ هاست‌.
- بدانید كه‌ صلح‌ تنها زمانی‌ در كشورمان‌ حاكم‌ خواهد شد كه‌ نشانی‌ از بنیادگرایان‌ جهادی‌ و طالبی‌ به‌ مثابه‌ نیروی‌ نظامی‌، تروریست‌ و فتنه‌گر نباشد.
- و هرگز اجازه‌ ندهیم‌ كه‌ افغانستان‌- كه‌ امروز به‌ میدان‌ سگ‌ جنگی‌ و خونریزی‌ تبدیل‌ شده‌- جایی‌ برای‌ خونریزان بنیادگرا و خاینان‌ خلقی‌ و پرچمی‌ و هرگونه جنایتکاران باشد.
- برای به محاکمه عادلانه کشانیدن آنانی که مرتکب جنایت و خیانت به کشور شده اند سعی کنید.


English | Deutsch | Español
[Home Page] [راوا در مطبوعات] [کتابهايی در باره راوا] [ساير اسناد راوا] [صفحات فارسی]